Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

5/5/09

Ληστρικές συμμορίες στη Χαλκιδική

Εφημερίδα: Φάρος της Μακεδονίας
Τεύχος: 560
Ημερομηνία: 22 Μαΐου 1881
Την 5ην εσπ. προσεβλήθη επίσης ετέρα συμμορία πλησίον του Μεταγκίτζι και επληγώθησαν μεν εξ’ αυτών 2, απηλλάγησαν δε δύο αιχμάλωτοί των.
Την εσπέραν της Τρίτης προς την Τετάρτην λησταί εισήλθον εις το …. Νεοχώρι, τζιφλίκιον των κ. Ρεγκάπη και Χουσνή βέη και συνέλαβον τρεις χωρικούς, τους απήγαγον εις τα όρη και ζητούσιν αδρά λύτρα...
Εν τω τελευταίω φύλλω κατεχωρίσαμεν περί της απελευθερώσεως του Άγγλου κ. Σούτερ1 πληροφορίας τινάς …. Είμεθα ήδη εις θέσιν να αφηγηθώμεν ….εξ ασφαλούς πηγής τα κατά την αιχμαλωσίαν και απελευθέρωσιν του ατυχούς κ. Σούτερ ως εξής.
Πλησίον του χωρίου Ισβόρου της Χαλκιδικής, ενός των λεγομένων Μαδεμοχωρίων, εξορύσσεται χρώμιον υπό εταιρίας, ης επιστάτης και διευθυντής εκεί ην ο κ. Σούτερ. Περί την 10ην ώραν ευρωπαϊστί της 26ης παρελθόντος Μαρτίου ληστρική συμμορία συγκείμενη υπό 25 εν όλω ληστών υπό την αρχηγίαν τριών αρχιληστών, Αριστείδη, Κατσαρού και Νταντούκα εισήλθεν εις την εν Ισβόρω οικείαν, εν η κατώκει ο κ. Σούτερ μετά της συζύγου και του θυγατρίου των καθ’ ην ώραν εκοιμώντο˙ κατ’ αρχάς ο κ. Σούτερ εξυπνήσας εκ της ταραχής και των πυροβολισμών ενόμισεν ότι θα ήταν απλοί κλέπται και ητοιμάζετο να εξέλθη ότε ήκουσε την έξω θύραν παραβιαζομένην και ρηγνιομένην δια πελέκεων και υποπτεύθη σπουδαιότερον τι, αμέσως έλαβε το όπλον του και ετοποθέτησε την σύζυγον και το κοράσιόν του εις το βάθος του δωματίου˙ μόλις όμως ήκουσε τους ληστάς απειλούντας τους εν τω παρακειμένω δωματίω τέσσαρας ανθρώπους του και ηννόησε τον κίνδυνον είδεν αυτούς εισελθόντας εις το δωμάτιόν του ξιφήρης.
Πρώτη των αίτησις ήτο να ειδοποιηθή το εξ 60 περίπου στρατιωτών εκεί πλησίον σταθμεύον απόσπασμα να μη κινηθή εναντίον των, διότι άλλως, θα εφόνευον τους ιδίους˙ ωδήγησαν δε τον κ. Σούτερ όπως εξελθών εις τον εξώστην φωνάξη τον Μελιαζίμην2 και συννενοηθή, όπερ και εγένετο, δόντος του κ. Σούτερ εγγράφως την παραγγελίαν. Το βέβαιον όμως είναι ότι το απόσπασμα δεν είχε μηδέν εισέτι εννοήσει ουδέ κινηθή. Οι λησταί εζήτησαν χρήματα και εβίαζον τον κ. και την κ. Σούτερ, αρνούμενους ότι έχουν, να ανοίξωσι τα κιβώτιά των προς επιθεώρησιν˙ αμφότεροι ηρνήθησαν, η κ. Σούτερ μάλιστα γενναιοτάτη δειχθείσα απήντησεν ότι δεν είναι υπηρέτριά των, αλλά δια τούτο ηπειλήθη δια γιαταγανίου και μόλις αφέθη ελευθέρα τη μεσολαβήσει του κ. Σούτερ ειπόντος αυτοίς ότι ήτο έγκυος.
Αφού οι λησταί ηρεύνησαν μόνοι πανταχού, δηλ. εντός των κιβωτίων, των επίπλων, στρωμνών και εις την στέγην και δεν εύρον [] 4 – 5 λίρας, διέταξαν άπαντας ήτοι τον κ. Σούτερ, την σύζυγόν του μετά του θυγατρίου και τους τέσσαρας ανθρώπους του να ακολουθήσωσιν. Ούτως εξεκίνησον η συνοδεία μετά μεγίστης ησυχίας, αλλά μεθ’ οδειπορίαν μιας και ημισείας ώρας εσταμάτησαν βλέποντες μετά πόσης δυσκολίας ηκολούθουν η κ. Σούτερ και το θυγάτριόν της και ανεπαύθησαν επί μίαν ώραν εκείθε σκεφθόντες, απεφάσισαν ν’ απολύσωσι την σύζυγον, το θυγάτριον και δύο υπαλλήλους, κρατήσαντες δε τους δύο υπηρέτας και τον κ. Σούτερ ηνάγκασαν αυτόν να γράψη εις τον πρόξενόν του ενταύθα ότι αν δεν στείλουν 15 χιλιάδας λιρών θα τον φονεύσουν και θα στείλουν την κεφαλήν του. Την επιστολήν λαβούσα η σύζυγος ανεχώρησε δια Θεσσαλονίκην.
Οι λησταί μετά των τριών αιχμαλώτων επροχώρησαν εις το βουνόν επί 2 – 3 ώρας, έμειναν εκεί επί μίαν ώραν, εκοιμήθησαν, κατόπιν πάλιν επροχώρησαν ενδότερον και διαμείναντες την ημέραν ήλλαξαν θέσιν την νύκτα. Τούτο επανελήφθη τακτικώς καθ’ όλην την διάρκειαν της αιχμαλωσίας εκτός των τελευταίων ημερών, καθ’ ώς ειδοποιήθησαν ότι δεν θα καταδιωχθώσι και έμειναν επί τινάς ημέρας διαρκώς εις το αυτό μέρος. Τέλος ήλθεν η 9ην…. μαΐου, Σάββατον, ημέρα της απελευθερώσεως.
Ήδη από της Πέμπτης ειδοποιήθησαν οι λησταί ότι αγγλικόν ατμόπλοιον έφερε τα ζητηθέντα λύτρα. Συνεφωνήθη λοιπόν να γίνη η παράδοσις του κ. Σούτερ και η παραλαβή των χρημάτων εν τη αυτή οικία Ισβόρου εξ ης τον παρέλαβον, ανεβλήθη δε τούτο μέχρι του Σαββάτου ένεκα παρεννοήσεως σύμβασης μεταξύ του κοτζάμπαση και του αξιωματικού. Το Σάββατον περί ώραν 8 ½ τουρκιστί ήλθον οι λησταί φέροντες τον κ. Σούτερ, εύρον τον κ. Μπίτζον, διερμηνέα του αγγλικού προξενείου ενταύθα …. παρέδωσε 30 σάκκους περιέχοντας έκαστον ανά 500ους λίρας. Οι λησταί τας εμέτρησαν μίαν προς μίαν ζητήσαντες μάλιστα και την αλλαγήν τριών εχόντων τρύπας, και επιμείναντες μάλιστα να κρατήσωσι και τον κ. Μπίτζον μέχρις ότου σταλώσι και αι άλλαι παραγγελίαι εις είδη, αλλά παραπεισθέντες υπό τούτων ότι ήτο παράβασις των συμπεφωνημένων, έλαβον τα χρήματα και κατ’ απαίτησιν των συνδειπνήσαντες περί λύχνων …. ανεχώρησαν επί τω όρω να μη εξέλθωσι της οικίας ο κ. Σούτερ και κ. Μπίτζος προ της εσπέρας της Κυριακής, άλλως ηπειλήθησαν θανάτω υπό των έξω του χωρίου περιπολούντων ληστών και υποσχέθησαν ότι ….
Ο κ. Σούτερ και Μπίτζος παραμείναντες μέχρι της δευτέρας εις μάτην, ανεχώρησαν εις την 1 ½ ώραν απέχουσαν παραλίαν Στρατώνι, όπου ήτο το ατμόπλοιον συνοδευμένον υπό πολλών Ισβοριτών ενόπλων και επιβιβάσθησαν αυτού, αφίκοντο δ’ ενταύθα την νύκτα της τρίτης 12…Ούτω μετά 42 ημερών αιχμαλωσίας, καθ ήν ο κ. Σούτερ ην δέσμιος και έφερε κάππαν καθ’ έκαστην δ’ εύρομεν εκ των περί θανάτου απειλών, απηλλάγη ούτως και απεδόθη εις τας αγκάλας της οικογενείας του χάριν εις την εξαιρετικήν φροντίδαν του αξιοτίμου Γεν. Προξένου της Αγγλίας κ. Βλούντ, προς εκ άπειρος ευγνωμοσύνη οφείλεται. Ο κ. Σούτερ είναι επίσης ευγνώμων και εις τους Ισβοριώτας δια την συνδρομήν των προς απελευθέρωσίν του.
1. Η απαγωγή του επιστάτη των μεταλλείων χρωμίου Ισβόρου κ. Σούτερ είχε συνταράξει την περιοχή της Χαλκιδικής στα τέλη του 19ου αιώνα.
2. Ο δικαστής του καζά (περιφέρειας) Κασσανδρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου