Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

29/10/09

Ενοικιαστήριο μέρους της οικίας του Αργυρίου Δημ. Μαχαιρά (1881)

Εισαγωγή
Άλλο ένα έγγραφο από το πολύτιμο αρχείο της Επισκοπής Αρδαμερίου. Πρόκειται για ένα συμφωνητικό μεταξύ του Γαλατσάνου Δημητρίου Μαχαιρά και του Σαραφιανού Αγγέλου από τον Άγιο Πρόδρομο (Ρεσιτνίκια) του έτους 1881. Δεν γνωρίζουμε ποιός ήταν αυτός ο Σαραφιανός και η γυναίκα του Γερακίνα που αναφέρονται στο έγγραφο.
Το έγγραφο έχει ως εξής:
Εν Γαλατίστη σήμερον τη εικοστή πρώτη του μηνός Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου έτους ημέρα δε της εβδομάδος Τρίτη και ώρα πρωϊνή τετάρτη παραστάντες ενώπιον του Πανιερωτάτου αρχιερέως ημών αγίου Αρδαμερίου κ. Κωνσταντίου ότι Δημήτριος Αργυρίου Μαχαιράς και Σαραφιανός Αγγέλου εκ Ρεσιτνικίων συνεβάλοντο ως εξής, ο μεν ρηθείς Δημήτριος Αργυρίου Μαχαιράς, δίδει την κατερειπωμένην οικίαν του τω Σαραφιανώ Αγγέλου ίνα οικοδομήση εν δωμάτειον ανώγειον προκαταβάλλων δέκα λίρας οθωμανικάς αριθ. 10 δια την οικοδομήν επί τω όρω να κατοικήση εν τω δωματίω τούτω επί εξαετίαν αντί του τόκου των προκαταβλησομένων δέκα λιρών εκπίπτων συνάμα εκ τούτων ανά ημίσειαν λίραν κατ' έτος, μετά δε την εξαετίαν να αποδίδη τω ειρημένω Σαραφιανώ επτά λίρας αριθ. 7 και ούτω να εξέρχηται της οικίας, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν δυναθή να αποδώση τας υποληφθησομένας επτά λίρας, ο Σαραφιανός δικαιούται να υπενοικιάζη το δωμάτιον τούτο μετά του υπ' αυτό κατωγείου μέχρις ου άπαν το κεφάλαιον των επτά λιρών εξοφληθή.
Β: δε να πληρώνη και ως ενοίκιον ο Σαραφιανός ούτος και δια του εν αυτώ καλλιεργηθησόμενον κήπον ανά έν αργυρούν μεντζίτιον κατ' έτος.
Γ: ο δε Σαραφιανός οφείλει ίνα από σήμερον προκαταθέση τας ρηθείσας δέκα λίρας και άρξηται της επισκευής της οικίας, μετά δε το πέρας ταύτης κατοικήσει εν ταύτη ότε και θεωρηθείσεται ότι άρχεται και ο καιρός της ενοικιάσεως, τούδε ένεκα συνετάγη το δε το συμβόλαιον έγγραφον δηλούν την αμοιβαίαν παραδοχήν των εν αυτώ όρων και φέρων τας υπογραφάς των ενδιαφερομένων Δημητρίου Αργυρίου Μαχαιρά, και Σαραφιανού Αγγέλου χάριν ασφαλείας και ησυχίας αμφοτέρων. Εν περιπτώσει δε θανάτου του Σαραφιανού το δικαίωμα τούτου, ήτον τα λεχθέντα δια τον Σαραφιανόν, μεταβιβάζονται εις την σύζυγον αυτού Γερακίναν. Όθεν καταχωρηθέν εν τω της ιεράς Επισκοπής κώδικι, μαρτυρηθέν προηγουμένως υπό των κάτωθεν αξιοπίστων μαρτύρων και σφραγισθέν τη σφραγίδι ταύτης και επικυρωθέν υπό του αρχιερέως ημών αγίου Αρδαμερίου κ. Κωνσταντίου, εδόθη τω Σαραφιανώ δια τα περαιτέρω.
>> Δημήτριος Αργυρίου Μαχαιράς βεβαιώνω τα άνωθεν
>> Σαραφιανός Αγγέλου βεβαιώ τα άνωθεν
>> Δημ
>> Δημήτριος Ιωάννου μαρτυρώ
>> Γεώργιος Α. Μπούρδα μαρτυρώ
>> Γιαννάκις Ιωάννου μαρτυρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου