Ο Άγιος Πρόδρομος, βρίσκεται στην κεντρική Χαλκιδική. Απέχει από την πρωτεύουσα, τον Πολύγυρο, μόλις 14 km. και από την Θεσσαλονίκη 50 km. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας, υπάγεται στον Δήμο Πολυγύρου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το χωριό κατοικείται από 452 κατοίκους, οι οποίοι ως επί το πλείστον ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την εστίαση και τουρισμό, ή εργάζονται στα μεταλλεία Γερακινής (και παλαιότερα στου Βάβδου).

Η γραφική τοποθεσία στην οποία είναι χτισμένος ο Άγιος Πρόδρομος, με τον Ρεσετνικιώτη (Ολύνθιο) ποταμό να διαρρέει το χωριό, τα παραδοσιακά σπίτια και την αναπαλαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (χτισμένη το 1851), το καθιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Στις παραδοσιακές ταβέρνες - 17 στον αριθμό - ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί το πασίγνωστο σουβλάκι Αγίου Προδρόμου, παραδοσιακό ψωμί και γλυκά, μέλι κτλ.

Σημαντικές εορτές αποτελούν η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγίου Προδρόμου στις 28-29 Αυγούστου, το οποίο μάλιστα από τα παλαιά χρόνια συγκέντρωνε πλήθος πιστών, το πανηγύρι του Αγίου Χριστοφόρου, του Αη-Γιώργη, του Αη-Λια, της Αγ. Άννας.

Στην μακραίωνη ιστορία του, στο χωριό έχουν διασωθεί και πολλά έθιμα, όπως “Οι Φουταροί”, που ψάλουν τα τοπικά κάλαντα την παραμονή των Θεοφανείων, “Οι φουτχιές” που ανάβουν στις πλατείες του χωριού την παραμονή της Γεννήσεως του Αγίου Προδρόμου στις 23 Ιουνίου, το παραδοσιακό μασκάρεμα των παιδιών τις Απόκριες, η λιτανεία της ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και άλλα πιο ξεχασμένα, όπως “Οι Λαζαρίνες”, “Το έθιμο της σ’χωρήσεως”.

26/6/10

Διαφορά Δημητρίου Παπαθανασίου και Μαριγώς Βλάχου (1889)

Εισαγωγή
Άλλο ένα έγγραφο από το πολύτιμο αρχείο της Επισκοπής Αρδαμερίου. Πρόκειται για πρακτικό της συνεδρίασης του δικαστηρίου της επισκοπής Αρδαμερίου, το οποίο συγκλήθηκε για να εκδικάσει την συζυγική διαφορά μεταξύ του Δημητρίου Παπαθανασίου από τα Ρεσιτνίκια (Άγιο Πρόδρομο) και της Μαριγώς Βλάχου από τα Συπουτνίκια (Ριζά). Η συνεδρίαση έλαβε χώρα την 19η Μαΐου 1889.
Το έγγραφο έχει ως εξής:
Εν Γαλατίστη σήμερον την δεκάτην ενάτην του μηνός Μαΐου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού ενάτου ημέραν δε της εβδομάδος σάββατον και ώραν μετά μεσημβρίαν ενάτην το δικαστήριον της ιεράς επισκοπής συγκείμενον από του προέδρου επισκόπου Αρδαμερίου Κωνσταντίου και των παρέδρων Οικονόμου Παπαβασιλείου, παπαΘεοδώρου, παπαΑθανασίου, Δημητρίου Δούκα, Κώνστα Πολύζου και Γεωργίου Βούρδα συνήλθεν εις τακτικήν συνεδρίαν εν τη αιθούση της ιεράς επισκοπής όπως θεωρήση και δικάση την υφισταμένην συζυγικήν διαφοράν μεταξύ του ενάγοντος Δημητρίου Παπαθανασίου εκ Ρεσιτνικίων και της εναγομένης Μαριγώς Κωνσταντίνου Βλάχου εκ Συποτνικίων. Και πρώτον μεν ανεγνώσθη η από 12ης του μηνός Μαΐου του ενεστώτος έτους αναφορά του ειρημένου εν η υπενθύμιζεν ότι και καλά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον ανεφέρθη ότι προ ενός έτους νυμφευθείς την ρηθείσαν Μαριγών επί επτά μήνας συνέζησε μετ' αυτής ειρηνικώς, ακολούθως όμως καταραδιουργηθείσα αύτη υπό του εξ αδελφής αυτής γαμβρού Ιωάννου Τζιαρέλα και τον μητρόθεν θείου Χαϊδευτού Πρασά δια καταχθονίους σκοπούς και εξαπατηθείσα ότι ηδύνατο αύτη ίνα τη μεσιτεία ταύτων υπανδρευθή καταλληλότερον νέον δήθεν, πράγματι δε όπως κερδαίνοντες νεαρόν κατατρώγωσι την περιουσίαν ταύτης ως κηδεμόνες και διαχειρισταί αυτής, ήρξατο τρέχειν εν τήδε κακείσε και δεν επεριορίζετο εν τη συζυγική οικία και δεν εθεώρει τούτον ως σύζυγον ως και πρότεραν και εκαιροφυλάκει να εύρη καιρόν και ανέλθη παρά τω αδελφώ αυτής όπου και πρότερον διετέλει όπερ και κατώρθωσεν. Επειδή δε έκτοτε αύτη εν ουδενί παρεδέξατο επανελθείν παρ' αυτώ και συζήση καίτοι μεταχειρίσθη διαφόρους φίλους και συγγενείς, η δε τότε ταχθείσα εξάμηνος τοπική διάστασις προ πολλού έληξε και αύτη ουδαμώς διανοείται να επιστρέψη, δια ταύτα εξαιτείται την κανονικήν απ' αυτής διάζυξιν.
Συμπαρισταμένη δε και αύτη και ερωτηθείσα τίνος ένεκα δεν επανήρχετο παρά τω συζύγω αυτής προήβαλε διαφόρους λόγους και προφάσεις και ότι επειδή ούτος κακομεταχειρίζετο ταύτην και συνεχώς έδερε και δίκην κτήνους εθεώρει, δια τούτο ηδυνάτει ίνα μεθ' αυτού συζήση ουδ' αν τι γένοιτο, διό και αύτη επέμενεν εις την από τούτου διάζευξιν. Το δικαστήριον όμως ακούσαν αμφοτέρων των εκθέσεων και μη ευρίσκον λόγους αποχρώντας διαζεύξεως απεφάσισεν ίνα ο τυπικός χωρισμός παραταθή επί τρεις ως έξι μήνας.
Ενεκρίθησαν και απεφασίσθησαν αυθημερόν.
Ο πρόεδρος
Αρδαμερίου Κωνστάντιος
Οι πάρεδροι
Οικονόμος παπα Βασίλειος
παπα Θεόδωρος
παπα αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου